Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínkyAL-KO KOBER spol. s r.o.
Písek, Táborská 2134, PSČ 397 01
IČ: 469 93 312
DIČ: 46993312 

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 24209

Email: onlineshop.cz@al-ko.com
Kontaktní adresa: Táborská 2134, Písek 397 01

Provozní doba: 7:00 - 12:00 a 13:00 -15:30 hod
UPOZORNĚNÍ: Provozní doba je omezena na všední dny od 7:00 do 14:00 hod. 

Bankovního účet: 7117188010 / 2700
IBAN: CZ6827000000007117188010
BIC: BACXCZPP

E-shop společnosti AL-KO neumožňuje prodej zboží právnickým osobám s uvedením IČ ani DIČ.


Článek 1.

Informace

1.1. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

1.2. Informace o přijímaných způsobech platby:

 • platba předem | převodem na účet
 • platební kartou
 • PayPal
 • dobírkou

1.3. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

1.4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

1.5. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

1.6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

1.7. Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou pouze ilustrační, u zboží je závazný název zboží.

1.8. Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u zahradní techniky a dalšího zboží v ceně nad 3.000,- Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

1.9. Prodávané zboží je tuzemské nebo z dovozu a může obsahovat loga jiných výrobců i mimo loga a chráněných prvků dodavatele.


Článek 2.

Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku si kupující hradí sám podle podmínek svého poskytovatele připojení. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, mimo příp. smluvní přepravy. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.


Článek 3.

Kupní smlouva

3.1. Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na webových stránkách. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a potvrzením přijetí objednávky prodávajícím informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů či v souladu s těmito obchodními podmínkami v případě omylu.

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno řádně zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím příslušného interaktivního prvku ve webovém formuláři.

3.3. K uzavření kupní smlouvy nedojde, pokud v důsledku závady informačního systému e-shopu či jinak dojde ke zveřejnění neodpovídající ceny, mimořádně nízké, vysoké či jinak vadné ceny nebo jiných podmínek prodeje mimo skutečný záměr prodávajícího. V takovém případě omylu či chyby systému nedojde k uzavření kupní smlouvy a prodávající je oprávněn chybu v informačním systému opravit a upozornit kupujícího na chybu s uvedením správné hodnoty v informačním systému. K uzavření smlouvy pak dojde až opětovným objednáním zboží s uvedením správné hodnoty podle upozornění prodávajícího.

3.4. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslána objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena až potvrzením objednávky prodávajícího kupujícímu e-mailem s vyloučením ustanovení týkajících se spotřebitele. 

3.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Článek 4.

Doručení zboží

4.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 21 dní od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do třech pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

4.2. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

4.3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

4.4. Cena a způsob doručení (informace ke stažení zde)

4.5. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Stejný postup se vztahuje i na nepřevzaté či nevyzvednuté zboží po skončení reklamačního řízení. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem nebo prostřednictvím SMS, osobně nebo telefonicky upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.


Článek 5.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, nikoliv k běžnému či nadměrnému užívání po celou dobu této lhůty.

5.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

5.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

5.4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

5.5. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

5.6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.7. Výjimky:

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

5.8. Vzor/formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.


Článek 6.

Práva a povinností z vadného plnění

I. Jakost při převzetí

6.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny. Podle § 2110 NOZ však kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

6.4. Dojde-li takto k odstoupení od smlouvy a vrácení věci částečně pozměněné obvyklým použitím, započte prodávající prospěch kupujícího z užívání věci po dobu do vrácení zboží proti vrácené kupní ceně. Při výpočtu prospěchu kupujícího vychází kupující z ceny obdobného zboží stejného stáří a stejného stavu prodávaného jako použité.

6.5. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

6.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.7. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


II. Zákonná práva z vad

6.8. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

6.9. Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Současně prodávající zkracuje záruční dobu u prodeje vadného či použitého zboží na polovinu zákonné doby při koupi již použitého nebo takto vadného spotřebního zboží.

6.10. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

6.11. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.12. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.13. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.14. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6.15. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití a dále dalšími vlivy, za které prodávající neodpovídá:

 • elektrickým přepětím v rozvodné síti,
 • používáním zboží v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách, a to v rozporu s určením výrobku a návodem k jeho použití,
 • neodbornou instalací, zejména softwaru, nevhodným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží v rozporu s návodem k použití,
 • pokud se závada projevuje pouze u neautorizovaných aplikacích či softwaru, či vlivem neautorizovaných aplikací a softwaru
 • provedením neodborného zásahu či změnou parametrů, přírodními živly nebo vyšší mocí (povodně atd.),
 • použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství.

6.16. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


Článek 7.

Vyřízení reklamace

7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě (pokud prodávající výslovně poskytuje servis prostřednictvím smluvních opraven a tento údaj uvede v dokladu podle § 2166 NOZ) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.2. Reklamační formulář ke stažení zde.

7.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.4. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.5. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Stejně tak ve smyslu § 2112 NOZ neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, neuzná prodávající reklamaci kupujícího. Prodávající však nemá právo na neuznání reklamace, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

7.6. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě na reklamačním protokolu o převzetí věci do opravy, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Stejně tak v případě přijetí reklamace zboží poštou potvrdí tyto údaje kupujícímu e-mailem nebo SMS, pokud je kupující uvede v zásilce obsahující zboží, kopii dokladu o zakoupení nebo záručního listu a kontaktní údaje. V případě, že zásilka tyto náležitosti neobsahuje, je oprávněn prodávající zásilku vrátit kupujícímu.

7.8. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. U vady funkce motorových či jinak poháněných zařízení je zpravidla potřeba lhůta 30 dnů pro odborné posouzení vady. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě, zpravidla 60 dnů v protokolu přijetí reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.9. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných dílů nebo podkladů.

7.10. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

7.12. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

7.13. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 


Článek 8.

Ochrana osobních údajů

8.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.


Článek 9.

Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 


Článek 10.

Ostatní ustanovení

10.1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.2. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (výše také NOZ), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

10.4. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

10.5. Změna obchodních podmínek probíhá jejich zveřejněním na stránkách e-shopu a je účinná od data zveřejnění. Uzavřené kupní smlouvy se obchodními podmínkami platnými v době uzavření smlouvy.

10.6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. dubna 2015.


Článek 11.

Mimosoudní řešení sporů

Právní upozornění podle čl. 14 odst. 1 nařízení EU č. 524/2013 z 21. května 2013: Evropská komise dává spotřebitelům a podnikatelům pro mimosoudní řešení sporů z online transakcí k dispozici interaktivní webovou stránku ( „platforma pro řešení“ ) kterou naleznete na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma pro řešení je centrální kontaktní místo, na které se mohou spotřebitelé a podnikatelé bezplatně elektronickou cestou obracet ve všech úředních jazycích Evropské unie, aby mimosoudně vyřešili spory o smluvních závazcích z online kupních smluv nebo z online smluv o poskytování služeb. 
Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem)

1.4. Můžete rovněž použít vzorový formulář na stránkách prodávajícího, není to však Vaší povinností.

1.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.6. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy

1.7. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil jinak.

1.8. Prodávající využívá vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

1.9. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

1.10. V podrobnostech odkazujeme na obchodní podmínky zveřejněné na stránkách prodávajícího.

Formulář Vrácení produktu >
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku 


Prodávající – podnikatel:

AL-KO KOBER spol. s r.o.
Písek, Táborská 2134, PSČ 397 01
Identifikační číslo: 469 93 312


Kupující – spotřebitel:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:


Vážení, 

dne ________________ jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu s Vámi uzavřel kupní smlouvu na zboží. Toto zboží jsem převzal dne ________________

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1) ve spojení s § 1818 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a od smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře - ANO / NE  (ANO = vše, NE = dále uveďte zboží, které chcete vrátit).


Zboží:

Číslo daňového dokladu (faktury):

Sériové číslo zboží:

Zboží Vám zasílám zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši:

ve prospěch mého bankovního účtu č.:

nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.________________________________

vlastnoruční podpis kupujícího


Místo:

Dne:

Přílohy: 

kopie daňového dokladu (faktury)Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies

Společnost AL-KO Geräte GmbH a její partneři potřebují váš souhlas (kliknutím na „Souhlasím“) pro použití jednotlivých dat, aby bylo možné ukládat a / nebo načítat informace v zařízení (IP adresa, ID uživatele, informace o prohlížeči). Data se používají pro personalizované reklamy a obsah, měření reklam a obsahu a pro získání znalostí o cílových skupinách a vývoji produktů. Více informací o souhlasu a možnostech nastavení najdete kdykoli zde. Kliknutím na „Odmítnout cookies“ můžete svůj souhlas kdykoli odmítnout.

Použití dat

AL-KO Geräte GmbH spolupracuje s partnery, kteří také zpracovávají data získaná z vašeho zařízení (sledovací data) pro jejich vlastní účely (např. Vytváření profilů) / pro účely třetích stran. Na tomto pozadí vyžaduje souhlas nejen sběr údajů o sledování, ale také jejich další zpracování těmito poskytovateli. Údaje o sledování se shromažďují, pouze když kliknete na tlačítko „Souhlasím“ uvedené v banneru. Partnery jsou následující společnosti: Facebook Ireland Limited, Google Inc., Microsoft Ireland Operations Limited, The Rocket Science Group LLC, Heureka.cz Česká republika, Adform a Seznam.cz Česká republika.

Další informace o zpracování údajů těmito partnery naleznete v Zásady ochrany osobních údajů. Informace jsou také dostupné prostřednictvím odkazu v banneru.