Ochrana osobních údajů

Ochrana uživatelských dat AL-KO

Následující zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na používání webové stránky www.alko-garden.cz (dále jen „webová stránka“).

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů, zejména s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, abychom vám mohli nabídnout služby výše uvedeného portálu. Toto prohlášení popisuje, jak a za jakým účelem jsou vaše data shromažďována a používána, a jaké možnosti ohledně svých osobních údajů máte.

Používáním této stránky souhlasíte se shromažďováním, používáním a přenosem vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.


1. Odpovědný správce

Odpovědným správcem pro shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů ve smyslu GDPR je:

AL-KO Geräte GmbH
Peter Kaltenstadler, Sergio Tomaciello
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz

Nesouhlasíte-li s tím, abychom vaše údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů jako celku či s jejími jednotlivými ustanoveními shromažďovali, zpracovávali a používali, můžete svůj nesouhlas směřovat na výše uvedeného odpovědného správce. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžete kdykoli uložit a vytisknout.


2. Obecné používání webové stránky

2.1 Přístupové údaje

Používáte-li tyto webové stránky, shromažďujeme o vás data. Automaticky získáváme informace o vašem uživatelském chování a vaší interakci s námi a registrujeme údaje o vašem počítači nebo mobilním zařízení. Shromažďujeme, ukládáme a používáme údaje o každém přístupu k naší online nabídce (tzv. soubory protokolu serveru). Přístupová data zahrnují název a adresu URL vyvolaného souboru, datum a čas načítání, množství přenášených dat, hlášení o úspěšném načtení (kód odpovědi HTTP), typ prohlížeče a verze prohlížeče, operační systém, URL referer (tj. předchozí navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel internetového připojení.

Tyto údaje protokolu používáme bez přiřazení k vaší osobě nebo jinému profilování pro statistické vyhodnocení za účelem zajištění provozu, zabezpečení a optimalizace naší online nabídky, ale také pro anonymní zaznamenávání počtu návštěvníků našich webových stránek (traffic) a rozsahu a povahy používání našich webových stránek a služeb, jakož i pro fakturační účely, pro měření počtu kliknutí získaných od spolupracujících partnerů. Na základě těchto informací můžeme poskytnout personalizovaný a lokalizovaný obsah, analyzovat provoz, vyhledávat chyby a zlepšovat naše služby. Vyhrazujeme si právo zpětně přezkoumat data protokolu, existuje-li na základě konkrétních důkazů legitimní podezření z protiprávního použití. IP adresy ukládáme po omezenou dobu do souborů protokolu, pokud je to nezbytné pro bezpečnostní účely nebo pro poskytování služeb nebo vyúčtování služby, např. pokud využijete jednu z našich nabídek. Po ukončení procesu objednávky nebo po obdržení platby IP adresu vymažeme, pokud již není pro bezpečnostní účely potřebná. IP adresy ukládáme i tehdy, když máme konkrétní podezření na trestný čin v souvislosti s používáním našich webových stránek. Kromě toho ukládáme jako součást vašeho účtu datum vaší poslední návštěvy (např. při registraci, přihlášení, kliknutí na odkazy atd.).


2.2 Emailový kontakt

Vstoupíte-li s námi do kontaktu (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu), uložíme vaše údaje za účelem zpracování žádosti i pro případ, že by vznikly další dotazy. Další osobní údaje ukládáme a používáme pouze tehdy, pokud s tím souhlasíte, nebo pokud to zákon povoluje bez zvláštního souhlasu.


2.3 Google Analytics

Používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, a které umožňují analyzovat vámi využívané webové stránky. Informace generované soubory cookie o používání těchto webových stránek návštěvníky stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a uloženy tam.

Pokud je na této webové stránce aktivována funkce anonymity IP, je však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA odeslána úplná IP adresa a zkrácena až tam. Na této webové stránce je funkce anonymity IP aktivní. Z našeho pověření použije společnost Google tyto informace, aby vyhodnotila, jak webové stránky používáte, sestavila přehledy o činnosti na webových stránkách a poskytla nám další služby týkající se využívání webových stránek a používání internetu.

Adresa IP zprostředkovaná vaším prohlížečem nebude v rámci služby Google Analytics spojována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie a vaším využíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy), a stejně tak můžete zabránit tomu, aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, stažením dostupného pluginu prohlížeče pod následujícím odkazem a jeho nainstalováním: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Jako alternativu k pluginu prohlížeče nebo v prohlížečích v mobilních zařízeních můžete kliknutím na následující odkaz nastavit soubor cookie pro odhlášení (Opt-Out-Cookie), který v budoucnu zabrání tomu, aby došlo ke shromažďování dat službou Google Analytics v rámci tohoto webu (tento opt-out-cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Pro smazání souborů cookie ve vašem prohlížeči musíte znovu kliknout na tento odkaz): Deaktivace Google Analytics.


2.4 Právní podklady a doba ukládání

Právním podkladem pro zpracování údajů podle předchozích bodů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Cílem v oblasti zpracování dat je zejména zajištění provozu a bezpečnosti webových stránek, prověření, jakým způsobem návštěvníci využívají webové stránky, a zjednodušení používání webových stránek.

Není-li výslovně uvedeno jinak, osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění sledovaných cílů.


3 Vaše práva jako osoby, které se zpracovávání dat týká

Podle platných zákonů máte různá práva týkající se vašich osobních údajů. Pokud byste chtěli tato práva uplatnit, zašlete prosím svou žádost emailem nebo poštou s jasným označením vaší osoby na adresu uvedenou v bodě 1.

Níže je uveden přehled vašich práv.


3.1 Právo na potvrzení a informace

Máte právo kdykoli od nás obdržet potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají. V takovém případě máte právo, požadovat od nás bezplatné informace o osobních údajích, které jsou k vaší osobě uloženy, spolu s kopií těchto údajů. Kromě toho existuje právo na následující informace:

1. účely zpracování;
2. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo stále jsou osobní údaje předloženy, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací;
4. pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení dané doby trvání;
5. právo na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, nebo omezení zpracování odpovědným zpracovatelem, nebo právo vznést námitky proti tomuto zpracování;
6. právo na odvolání k dozorovému orgánu;
7. pokud nebyly osobní údaje poskytnuty vámi, všechny dostupné informace o zdroji dat;
8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování v souvislosti s vaší osobou.

Jsou-li osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, máte právo být v souvislosti s převodem informováni o příslušných zárukách podle článku 46 GDPR .


3.2 Právo na opravu

Máte právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům této skutečnosti, máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.


3.3 Právo na vymazání ("právo být zapomenut")

Máte právo nás požádat o bezodkladné odstranění vašich osobních údajů a my jsme povinni vaše osobní údaje okamžitě smazat, je-li splněn jeden z následujících důvodů:

1. Osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
2. Odvoláváte svůj souhlas, na němž bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro další zpracovávání neexistuje žádný jiný právní podklad.
3. V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR podáváte námitku proti zpracování a neexistují žádné přednostní důvody pro zpracování, nebo podáváte námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR.
4. Osobní údaje byly zpracovávány nezákonně.
5. Vymazání osobních údajů je nutné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým podléháme.
6. Osobní údaje byly shromážděny na základě služeb poskytovaných informační společností nabízených podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je smazat, přijmeme s ohledem na dostupné technologie a náklady pro jejich zavedení veškerá vhodná opatření, včetně technických prostředků, abychom informovali správce údajů, kteří osobní údaje zpracovávají, o tom, že jste požádali o odstranění jakýchkoli odkazů na takové osobní informace nebo kopií nebo replikací takových osobních údajů.


3.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů, existuje-li některá z následujících podmínek:

1. správnost vašich osobních údajů je vámi zpochybněna, a to po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost vašich osobních údajů,
2. zpracování je nezákonné a vy jste odmítli smazání osobních údajů a místo toho vyžadujete omezení použití osobních údajů;
3. již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, vy však údaje potřebujete pro uplatnění, vykonávání nebo obhajobu právních nároků, nebo
4. máte námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebylo stanoveno zda legitimní důvody naší společnosti převažují nad těmi vašimi.


3.5 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jiné osobě odpovědné za ochranu osobních údajů bez našeho omezení za předpokladu, že

1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
2. zpracování probíhá automatickým způsobem.

Při výkonu vašeho práva na přenositelnost údajů v souladu s odstavcem 1 máte právo na to, aby byly osobní údaje přímo zasílány jiné osobě odpovědné za ochranu osobních údajů, pokud je to technicky možné.


3.6 Právo na námitku

Máte kdykoliv právo, z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. Osobní údaje již nezpracováváme, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo slouží-li zpracovávání pro účely uplatnění, vykonávání nebo obhajoby právních nároků.

Pokud osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu, pak máte právo kdykoli podat námitky proti zpracování osobních údajů za účelem takovéto reklamy; to platí i pro profilování, je-li s takovou přímou reklamou spojeno.

Máte právo, z důvodů vaší konkrétní situace, vznést námitky proti danému zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely dle čl. 89 odst. 1 GDPR, jestliže je zpracování potřebné k plnění úkolů ve veřejném zájmu.

3.7 Automatizovaná rozhodnutí včetně profilování

Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vás vystaví právním účinkům, nebo které vás podobným způsobem významně poškodí.


3.8 Právo na odvolání souhlasu se zákonnou ochranou osobních údajů

Máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.


3.9 Právo na podání stížnosti dozorčímu orgánu

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je nezákonné, máte právo na podání stížnosti dozorčímu orgánu, zejména v členském státě, ve kterém máte své bydliště, zaměstnání nebo v místě údajného porušení.


4. Zabezpečení údajů

V maximální míře usilujeme o zajištění bezpečnosti vašich údajů v rámci platných zákonů o ochraně osobních údajů a technických možností.

Vaše osobní údaje budou námi přenášeny v zašifrované formě. To platí pro vaše objednávky a také pro přihlášení zákazníka. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer), ale poukazujeme na to, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím emailu) může vykazovat bezpečnostní chyby. Dokonalá ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná.

Abychom vaše data ochránili, přijímáme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, která vždy odpovídají stavu nejmodernějších technologií. Rovněž nezaručujeme, že naše nabídka bude k dispozici nepřetržitě po celou dobu; poruchy, přerušení nebo selhání nelze vyloučit. Servery, které používáme, jsou pravidelně pečlivě zabezpečovány.


5. Automatizované rozhodování

K automatizovanému rozhodování, založenému na shromážděných osobních údajích, nedochází.


6. Přenos dat třetím osobám, žádný přenos dat do států mimo rámec Evropské unie

Vaše osobní údaje používáme v podstatě pouze v rámci naší společnosti.

Jsou-li při plnění zakázek zapojeny třetí strany (jako jsou poskytovatelé logistických služeb), obdrží tyto osoby osobní údaje pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný k poskytnutí odpovídajícího výkonu.

Pro případ, že převedeme určitou část zpracování dat ("zpracování zakázek"), zavazujeme smluvně zpracovatele zakázky k tomu, aby používali osobní údaje pouze v souladu s požadavky zákonů na ochranu osobních dat, a aby dotčené osobě zajistili ochranu práv.

Agenturám nebo osobám mimo rámec EU, kromě případů uvedených v tomto prohlášení v bodě 2.3, se údaje nepředávají a není to ani plánováno.


7. Odpovědná osoba pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy či pochyby týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu údajů:

AL-KO Geräte GmbH
Datenschutzbeauftragter
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz
datenschutz@alko-garten.de


8. Webová analýza pomocí služby Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, a které umožňují analyzovat vámi využívané webové stránky. Informace generované soubory cookie o tom, jak používáte tyto webové stránky, jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a uloženy tam. Pokud je na této webové stránce aktivována funkce anonymity IP, je však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA odeslána úplná IP adresa a zkrácena až tam. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k tomu, aby pro provozovatele webových stránek vyhodnocovala, jak web využíváte, sestavovala přehledy o aktivitách na webu a poskytovala další služby týkající se používání webových stránek a používání internetu. Adresa IP zprostředkovaná vaším prohlížečem nebude v rámci služby Google Analytics spojována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie a vaším využívání webových stránek (včetně vaší IP adresy), a stejně tak můžete zabránit tomu, aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, stažením dostupného pluginu prohlížeče pod následujícím odkazem a jeho nainstalováním: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Evidenci službou Google Analytics zabráníte tím, že kliknete na následující odkaz. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání budoucí evidenci vašich dat při návštěvě této webové stránky.

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete v podmínkách Google Analytics nebo v přehledu služby Google Analytics. Upozorňujeme, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód "gat._anonymizeIp ()", aby byl zajištěn anonymní sběr IP adres (tzv. IP masking).


9. Používání remarketingu Google

Tato webová stránka využívá funkci remarketingu společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k tomu, aby návštěvníkům webových stránek prezentovala v rámci reklamní sítě Google reklamy, založené na zájmových preferencích. V prohlížeči návštěvníka webových stránek je uložen tzv. cookie, který umožňuje rozpoznat návštěvníka při volání webových stránek patřících do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy vztahující se k obsahu, který návštěvník předtím prohlížel na webových stránkách, a které využívají funkci remarketingu Google. Dle tvrzení společnosti Google, neshromažďuje v tomto případě žádné osobní údaje. Pokud si však i přesto nepřejete využívat funkci remarketingu společnosti Google, můžete ji kdykoli deaktivovat provedením příslušných nastavení na adrese http://www.google.com/settings/ads. Případně můžete zakázat používání cookies pro inzerci založenou na zájmových preferencích prostřednictvím reklamní síťové iniciativy podle pokynů na adrese www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

10. Google Adwords

Naše webové stránky používají Google-Conversion-Tracking. Pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy poskytované společností Google, služba Google AdWords nastaví soubor cookie ve vašem počítači. Soubor cookie pro měření konverze se spustí, klikne-li uživatel na reklamu zobrazovanou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a neslouží k osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určitou stránku na našich webových stránkách a soubor cookie ještě nevypršel, můžeme my a Google zjistit, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze tímto následně sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů AdWords. Informace získané pomocí konverze cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro měření konverzí. Zákazníci se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku s tagem měření konverzí. Neobdrží však informace, pomocí kterých se uživatelé dají osobně identifikovat.

Pokud se nechcete účastnit procesu měření, můžete odmítnout požadované nastavení souboru cookie - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které všeobecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie, nebo nastavte prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie z domény "googleleadservices.com".

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nechcete zaznamenávat data měření, nemůžete opt-out cookies smazat. Pokud jste v prohlížeči odstranili všechny soubory cookie, musíte příslušný soubor opt-out cookie znovu nastavit.


11. Zásady zpracování osobních údajů pro použití služby YouTube

Naše webové stránky používají pluginy ze stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Navštívíte-li některou z našich stránek vybavenou pluginy YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Přitom bude serveru YouTube sděleno, které z našich stránek jste navštívili. Jste-li přihlášeni na svůj účet YouTube, umožňujete službě YouTube přiřadit váš způsob chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu se můžete vyhnout odhlášením z účtu YouTube. Další informace o tom, jak nakládat s uživatelskými daty, naleznete v zásadách zpracování osobních údajů YouTube na adrese www.google.com/intl/de/policies/privacy.


12. Používání sociálních pluginů z Facebooku a Google+

Naše webové stránky používají tzv. social plugins ("pluginy") sociálních sítí Facebook a Google+. Tyto služby nabízí společnosti Facebook Inc. a Google Inc. ("poskytovatelé"). Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Službu Google+ provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Přehled pluginů a jejich vlastnosti naleznete na adrese www.developers.facebook.com/plugins nebo www.developers.google.com/+/plugins.

Navštívíte-li jednu z našich stránek, která takový plugin obsahuje, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Google nebo Facebooku. Obsah pluginu je přenášen příslušným poskytovatelem přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Integrací pluginů obdrží poskytovatelé informace, že váš prohlížeč vyvolal odpovídající stránky našeho webu, a to i v případě, že nemáte v příslušné sociální sítí žádný profil nebo v něm nejste právě přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny vaším prohlížečem přímo na server příslušného poskytovatele v USA a tam uloženy.

Pokud jste přihlášeni do jedné ze sociálních sítí, mohou poskytovatelé přímo přiřadit návštěvu našich webových stránek vašemu profilu na Facebooku nebo Google+. Pokud interagujete s pluginy, například kliknutím na tlačítko "Líbí se mi" nebo na tlačítko "+1", jsou odpovídající informace rovněž přenášeny přímo na server poskytovatele a tam uloženy. Informace budou také zveřejněny na sociální síti, přičemž tam budou zobrazeny i vaše kontakty.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele.

Zásady ochrany osobních údajů Facebooku: www.facebook.com/policy.php

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Pokud nechcete, aby Google nebo Facebook přímo přiřazovaly data shromážděná prostřednictvím našich webových stránek k vašemu profilu v příslušné sociální síti, musíte se předtím, než navštívíte naše webové stránky, z příslušné sítě odhlásit. Načítání pluginů prohlížeče i s doplňky (add-ons) můžete zcela zabránit, např. pluginy Facebook pomocí "Facebook Blocker" (webgraph.com/resources/facebookblocker).


13. Použití remarketingu ve službě Facebook

Tento web používá funkci remarketingu "custom audiences" společnosti Facebook Inc. ("Facebook"). Tato funkce slouží k tomu, aby byly návštěvníkům této webové stránky v rámci návštěvy sociální sítě Facebook prezentovány zájmově orientované reklamy ("Facebook-Ads"). Za tímto účelem byl na této webové stránce implementován remarketingový tag Facebook. Prostřednictvím tohoto tagu se při návštěvě webových stránek vytváří přímé spojení se servery Facebook. Přitom se na server Facebook přenáší informace o tom, že jste navštívili tuto stránku a Facebook pak přiřadí tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu Facebook. Další informace o shromažďování a používání dat prostřednictvím Facebooku, stejně jako o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese www.facebook.com/about/privacy.

Popřípadě můžete funkci remarketingu "custom audiences“ deaktivovat na adrese www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Za tímto účelem musíte být přihlášeni na Facebooku.


14. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Klarna

Použití osobních údajů při výběru společnosti Klarna pro provedení platby:

Pokud jste se rozhodli platbu provést prostřednictvím služby společnosti Klarna, souhlasili jste s tím, že pro vyřízení nákupu na fakturu a pro prověření totožnosti a bonity budeme shromažďovat osobní údaje jako jsou: jméno a příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, emailová adresa, IP adresa, telefonní číslo a údaje potřebné pro vypořádání nákupu na fakturu související s objednávkou jako je zboží, číslo zboží, částka faktury a daňová sazba v procentech, a následně je předáme společnosti Klarna. K předání těchto údajů dochází z toho důvodu, aby společnost Klarna mohla za účelem vyřízení vašeho nákupu sestavit a vystavit vámi požadovanou fakturu a provést prověření totožnosti a bonity.

Podle Spolkového zákona o ochraně osobních údajů má společnost Klarna oprávněný zájem na předávání osobních údajů kupujícího a potřebuje je k získání informací od úvěrových referenčních agentur za účelem kontroly totožnosti a bonity. V Německu se může jednat o následující úvěrové referenční agentury:

| Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
| CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München
| Creditreform Bremen Dahlke KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
| infoscore Consumer Data GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33311 Gütersloh

V rámci rozhodování o opodstatněnosti, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu, shromažďuje a používá společnost Klarna kromě kontroly adresy také informace o předchozí platební morálce kupujícího, jakož i pravděpodobnost tohoto chování v budoucnu. Výpočet tohoto skóre společností Klarna je založen na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. K tomu využívá společnost Klarna, kromě jiného, i údaje o vaší adrese. Pokud tento výpočet ukáže, že nejsou splněny podmínky pro vaši úvěruschopnost, bude vás společnost Klarna o této skutečnosti okamžitě informovat.

Odvolání použití osobních údajů vůči společnosti Klarna

1. Svůj souhlas s použitím svých osobních údajů společností Klarna můžete kdykoli zrušit. Společnost Klarna však může mít nadále právo zpracovávat, používat a předávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní vypořádání plateb prostřednictvím služeb společnosti Klarna, pokud je to vyžadováno zákonem nebo požadováno soudem či úřady.

2. Vždy můžete samozřejmě získat informace o osobních údajích uložených společností Klarna. Toto právo vám zaručuje Spolkový zákon o ochraně osobních údajů. Pokud si to jako kupující přejete, nebo chcete, aby vás společnost Klarna informovala o změnách týkajících se uložených dat, můžete se obrátit na datenschutz@klarna.de.


15. Používání aplikace WhatsApp

Naše webové stránky odkazují na službu "WhatsApp" za účelem kontaktování servisního týmu AL-KO. Přitom se ručně nebo jedním kliknutím na odkaz otevře externí aplikace služby WhatsApp. Službu WhatsApp provozuje společnost WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Používáte-li službu WhatsApp, budou vaše data převedena do aplikace WhatsApp. Pokud používáte WhatsApp, pak souhlasíte s Podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů společnosti WhatsApp na adrese www.whatsapp.com/legal.

16. Informační text pro online upozornění na ochranu osobních údajů reklamního partnera pro prodej společnosti Sovendus (nabídky poukazů)

Nabídky poukazů společnosti Sovendus GmbH: Výběr pro vás aktuálně zajímavých nabídek poukazů provádíme pod pseudonymem a společnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus), předáváme a šifrujeme vaší emailovou adresu a IP adresu hashem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pseudonymizovaná hashová hodnota emailové adresy bude použita pro zohlednění jakýchkoli možných námitek vůči reklamě společnosti Sovendus (čl. 21 odst. 3, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). IP adresu používá společnost Sovendus výlučně pro účely zabezpečení osobních údajů a zpravidla se stává po sedmi dnech anonymní (čl. 6 odst. 1 GDPR). Pro účely fakturace předáváme navíc společnosti Sovendus pseudonymizované objednávkové číslo, hodnotu objednávky s měnou, ID relace, kód poukázky a časové údaje (čl. 6 odst. 1 GDPR). Máte-li zájem o nabídku poukázek společností Sovendus, u vaší emailové adresy neexistuje žádná námitka proti reklamě a kliknete na banner poukázky zobrazený pouze v tomto případě, předáme společnosti Sovendus pro přípravu poukazu šifrou vaši adresu, jméno a emailovou adresu (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) GDPR).

Další informace o zpracování vašich údajů společností Sovendus naleznete, prosím, online v pokynech pro ochranu osobních údajů na adrese www.sovendus.de/datenschutz.


17. Mandrill

Systémové e-maily a další internetová komunikace zasílaná službou “Mandrill”, platforma “MailChimp”, je provozována americkou společností Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Více informací o zabezpečení a ochraně soukromí službou Mandrill, naleznete zde: https://mailchimp.com/legal/privacy


18. MailChimp

Firemní zpravodaj je zasílán přes aplikaci “MailChimp”, provozovanou společností Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-mailové adresy našich adresátů, jako další data uvedená v tomto oznámení, jsou uchovávány na serverech aplikace MailChimp, které jsou umístěny ve Spojených státech. Aplikace MailChimp využívá tyto informace k zasílání a vyhodnocování zaslané komunikace jménem společnosti AL-KO. Aplikace MailChimp může takto nasbíraná data používat pro optimalizaci a zlepšení nabízených služeb, např. pro technickou optimalizaci aplikace, nebo pro analytické účely. MailChimp v žádném případě nevyužívá data adresátů komunikace, nemá přístup k zašifrovanému obsahu komunikace a nemá dohled nad předáním této komunikace třetím stranám.

Více informací o ochraně osobních údajů aplikace MailChimp naleznete zde: https://mailchimp.com/legal/privacy

Statistické průzkumy a analýzy:

Firemní zpravodaje obsahují tzv. “Web-beacon”, což je soubor velikosti jednoho pixelu, který je aktivován otevřením zpravodaje. Díky tomuto nástroji, je možné získat technické informace o internetovém prohlížeči, operačnímu systému, času načítání, době otevření a IP adresy zařízení. Tyto informace mohou být použity ke zlepšení služeb na základě získaných technických údajů, nebo při definování cílových skupin a jejich vzorců chování při pročítání firemního zpravodaje.

Analytické nástroje aplikace MailChimp pomáhají při sestavování statistických průzkumů, které zahrnují informace o tom, zda byla komunikace otevřena, kdy byla otevřena, a které odkazy uživatel rozklikl. Z technických důvodů mohou být tyto informace přiřazeny adresátům firemního zpravodaje. Soukromí uživatelů je pro nás vždy na prvním místě, proto takto získané informace nepersonifikujeme a ani nezneužíváme k dalším účelům. Statistická data nám slouží pouze k tomu, abychom lépe poznali čtenářské návyky našich uživatelů, a přizpůsobili jim tak obsah firemního zpravodaje, nebo adresovali jiný obsah podle zájmu uživatele.19. The Trade Desk

Používáme platformu na straně poptávky (dále jen "DSP" nebo "platforma"), kterou nabízí společnost The Trade Desk. Tato technologie nám umožňuje spravovat digitální reklamní kampaně v mnoha kanálech, jako jsou webové stránky, aplikace, audio, chytré televize a další videa. Tuto technologii používáme výhradně na našich webových stránkách a v systému našeho internetového obchodu.

Pomocí této technologie zaznamenáváme, zda jsou zobrazené reklamy relevantní. Měříme také účinnost našich marketingových aktivit. Platforma využívá údaje k mapování zařízení, která by mohla být propojena, a tedy používána stejnou osobou nebo osobami ve stejné domácnosti. To pomáhá inzerentům lépe cílit a vyhodnocovat své kampaně a omezit počet zobrazení reklamy stejnou osobou nebo osobami v domácnosti.

Za tímto účelem se po vašem souhlasu v našem systému aktivují sledovací pixely, které nám umožňují zaznamenávat vaše aktivity na našich webových stránkách a v našem internetovém obchodě. Právním základem pro tuto činnost zpracování je čl. 5 odst. 1 písm. a) GDPR. Údaje jsou zpracovávány pseudonymizovaně. S poskytovatelem služeb jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek.

Odpovědný orgán: The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom, Privacy | The Trade Desk

Aktualizováno 26.3.2024


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies

Společnost AL-KO Geräte GmbH a její partneři potřebují váš souhlas (kliknutím na „Souhlasím“) pro použití jednotlivých dat, aby bylo možné ukládat a / nebo načítat informace v zařízení (IP adresa, ID uživatele, informace o prohlížeči). Data se používají pro personalizované reklamy a obsah, měření reklam a obsahu a pro získání znalostí o cílových skupinách a vývoji produktů. Více informací o souhlasu a možnostech nastavení najdete kdykoli zde. Kliknutím na „Odmítnout cookies“ můžete svůj souhlas kdykoli odmítnout.

Použití dat

AL-KO Geräte GmbH spolupracuje s partnery, kteří také zpracovávají data získaná z vašeho zařízení (sledovací data) pro jejich vlastní účely (např. Vytváření profilů) / pro účely třetích stran. Na tomto pozadí vyžaduje souhlas nejen sběr údajů o sledování, ale také jejich další zpracování těmito poskytovateli. Údaje o sledování se shromažďují, pouze když kliknete na tlačítko „Souhlasím“ uvedené v banneru. Partnery jsou následující společnosti: Facebook Ireland Limited, Google Inc., Microsoft Ireland Operations Limited, The Rocket Science Group LLC, Heureka.cz Česká republika, Adform a Seznam.cz Česká republika.

Další informace o zpracování údajů těmito partnery naleznete v Zásady ochrany osobních údajů. Informace jsou také dostupné prostřednictvím odkazu v banneru.